home Grand Circle South America Voyage 2019

Travel blog Jan & Mieke

Blog 7 Buenos Aires & Montevideo; Queen Maxíma & Carnival

Ik loop een beetje achter, we hebben weinig internet

Buenos Aires (Argentinië) 29 - 30 januari

Enkele feitjes

De eerste Europeanen kwamen aan in 1502 met de reis van Amerigo Vespucci. In 1580 werd Buenos Aires gesticht. Het land verklaarde zich in 1816 onafhankelijk.
Argentinië was jarenlang relatief stabiel en zonder oorlog. Na de recessie in 1930 kende het land perioden met o.a. peronisme en militaire dictaturen. Het is een democratisch land sinds 1983, nadat het de Falklandoorlog verloor.
Argentinië heeft de op één na grootste economie in Zuid-Amerika en is lid van de G-15 en G-20 landen.
Tussen 1857 en 1950 was Argentinië het land met de op één na grootste immigratiegolf, na De Verenigde Staten. De meeste immigranten komen uit Italië en Spanje, zoals onze koningin, die Spaanse en Italiaanse wortels heeft. Er zijn ook veel immigranten met een Arabische achtergrond en uit Zuid-Amerika zoals Bolivia, Paraguay en Peru.

Buenos Aires

Buenos Aires heeft ongeveer 2.900.000 inwoners en is de grootste stad in Latijns Amerika. Het is de hoofdstad van Argentinië. Het is bekend door zijn Europese architectuurstijl en natuurlijk van de tango.

We hebben twee dagen doorgebracht in Buenos Aires.

De eerste dag hebben we een excursie gedaan: "Highlights of Buenos Aires".
We hadden een ervaren gids, maar ze gaf geen uitgebreide informatie. Het begin van de excursie was niet ideaal, we zaten aan de lopende band in de file. Eindelijk bereikten we Boca, een kleurrijk, oud gedeelte van de stad en we bleven daar 20 minuten om rond te kijken en foto's te nemen. De wijk is vroeg in de 20e eeuw gebouwd door Italiaanse immigranten uit Genua. Terug in de bus gingen we naar een nieuw gedeelte van de stad, waar alle straten namen hebben van belangrijke vrouwen. Er is zelfs een "Plaza Reina Holanda".

Behalve de moderne gedeelten zagen we heel wat oudere klassieke gebouwen.
Op de Plaza de Mayo bezochten we de kathedraal, het vroegere werkpaleis van de huidige paus. Onze gids vergat te vertellen dat we vlak bij de plek waren, waar de dwaze moeders demonstreren en opheldering wilden over hun verloren kinderen. Dus Jan en ik gingen naar buiten om deze gedenkwaardige plek te bekijken.

Voor sommige mensen was het hoogtepunt van de excursie een bezoek aan de tombe van Evita Peron. Wij vonden de mausoleums niet zo interessant en hadden geen zin om in de rij te gaan staan om een selfie te maken voor de tombe van Evita. We gingen terug naar`de bus.

De volgende dag waren we van plan met Emma en Koos een natuurreservaat te bezoeken, niet zo ver van het schip. Sue Walsh, één van de spreeksters van onze presentaties gaf ons deze tip. Het park bleek echter niet geopend te zijn. We konden er wel langs wandelen over een lange boulevard en zagen heel veel verschillende vogels. We gingen terug via een ander boulevard en kwamen uit bij het Reina Holanda plein en zagen een beeld van Maxíma als kind en een beeld van Anne Frank. Er bleek nog een Maxíma-beeld te moeten staan, maar dat was van zijn sokkel verdwenen. (Dat dachten we, we hebben later op foto's op Internet ontdekt dat er een fontein was, maar deze stond tijdens ons bezoek niet aan. Het was een sokkel met gaten)
Al bij al hadden we een hele leuke dag gehad en gingen tevreden aan boord.

Montevideo (Uruguay) 31 januari -1 februari

De volgende dag legden we aan in Montevideo. We waren vol verwachting, want we hadden in de lezingen over Uruguay veel bijzondere dingen gehoord.

Het land is onafhankelijk sinds 1828, na een oorlog tussen de Portugezen en Spanjaarden. Het heeft in de 20e eeuw verschillende economische crises en militaire dictaturen meegemaakt. Er is sinds 1985 een democratische regering.
Tot nu toe wisten we eigenlijk niet zo veel over Uruguay. Het is een heel bijzonder land. De laatste 20 jaar zitten linkse politieke partijen in de regering.
De voorlaatste president weigerde om een hoog salaris te accepteren, omdat hij niet meer wilde verdienen dan de meeste van zijn onderdanen. De president wordt voor 5 jaar gekozen en kan dan niet meteen worden herkozen, omdat een president niet aan politiek mag doen.

We hoorden ook nog andere merkwaardige feitjes. Het land wordt het Zuid-Amerikaanse Nederland genoemd, omdat de marihuana is gelegaliseerd. De regering meent dat het gebruik zo beter te controleren valt, dan wanneer het zich in de criminele sfeer afspeelt. De criminaliteitscijfers zijn de laagste van Zuid-Amerika en er is nauwelijks corruptie.
De regering promoot gezonde voeding en in de restaurants mag er geen zout op tafel staan. Als je er om vraagt , krijg je het, maar je wordt wel gewaarschuwd voor de gevaren van te veel zout eten.

Carnaval wordt er op een andere manier gevierd dan in de overige Zuid-Amerikaanse landen. Het start eind januari, ongeacht de werkelijke datum van het feest. Er worden wedstrijden gehouden tussen verschillende groepen van verschillende categorieën. De wedstrijden worden goed bezocht door de Uruguayanen. Er zijn groepen die parodieën vertonen, groepen met politiek kritiek (El Candombe), groepen die geïnspireerd zijn door Afrikaanse drums (La Murga), er zijn komedianten en veel groepen met zangers. Iedereen is natuurlijk op een bijzondere manier verkleed. We hadden geluk, want we konden kaartjes voor een voorstelling krijgen. En zoals velen van jullie weten, ben ik een echte (West-Brabantse) carnavalsvierder, dus dat was boffen.

De eerste dag in Montevideo deden we 's morgens een excursie. Onze gids sprak erg langzaam en zocht naar haar woorden. We vermoedden dat ze een beroerte heeft gehad, want ze trok ook met één been. Tijdens de rit ging ze de bus door en vroeg iedereen of we vragen hadden. Terug voor in de bus beantwoordde ze alle vragen. Tijdens de excursie heeft ze heel veel verteld, zij het langzaam.
We zagen de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad en zagen een prachtig strand met veel groene begroeiing. Het zag er aantrekkelijk uit.
's Middags gingen Jan en ik naar het Carnavalsmuseum. Ik stond werkelijk paf. Veel van de tentoongestelde kleding leek sprekend op de kleding die met Carnaval in Bergen op Zoom wordt gedragen. En zoals de West-Brabanders weten, is dat uniek voor de rest van Brabant en Limburg. We kochten tickets voor het Carnavalsfeest dezelfde avond en gingen daar met Koos en Emma heen.
Het was een hele leuke avond. De muziek en zang waren erg goed en de kostuums heel mooi. We verstonden de teksten van de parodieën niet, maar merkten wel dat de lokale bevolking het heel grappig en raak getroffen vond.
Na deze gezellige avond gingen we weer terug naar het schip en dronken nog wat in de Scott's bar en daarna was het bedtijd.
De volgende dag zijn we gaan kijken of we geschikte souvenirs vonden, want we moesten ons laatste Uruguayaans geld op maken. Dat lukte wonderwel.

Na deze mooie dagen in Uruguay begon iedereen een beetje opgewonden te raken. We naderden de Falklands en zouden eindelijk de pinguïns kunnen gaan zien.

I'm a little behind with my stories, we sparely have internet access.

Buenos Aires (Argentina) 29th -30th January

History in a nutshell

The first Europeans arrived in the region in 1502 with the voyage of Amerigo Vespucci. The Spanish founded Buenos Aires in 1580. The country declared itself independent on 9 July 1816.
The country was for a long time relatively stable and peaceful.
After the recession in 1930 Argentina knew periods of Peronism and of military dictatorships. It has a democracy since 1983, when it lost the Falklands War.
Argentina has the second largest economy in South America and is a member of the G-15 and G-20 major economies.
Between 1857 and 1950 Argentina was the country with the second biggest immigration wave in the world, with 6.6 million immigrants, second to the United States. The most immigrants are from Italy and Spain, like our Queen Maxíma, who has Spanish and Italian roots. There are immigrants with an Arabian background and from South American countries like Bolivia, Paraguay and Peru.

Buenos Aires

Buenos Aires has approximately 2,900,000 inhabitants and it is the largest city in Latin America. It is the capital of Argentina. It is known for its European-style architecture and of course for the tango.

We stayed in Buenos Aires for two days.

The first day we attended an organized excursion, called 'Highlights of Buenos Aires'.
Our guide was experienced, but did not give extended information. The start of the excursion was not ideal, we stayed in the traffic congestion most of the time. Finally we reached La Boca, a colourful old part of the town and we stayed there for 20 minutes to take pictures and look around. It has been built by Italian immigrants of Genoa in the early 20th century. Back in the coach, we drove to a new part of Buenos Aires, where all the streets have names of important women. There is a Queen of Holland Square (Plaza Reina Holanda).

Besides the modern parts, we saw a lot of classical buildings.
At the Plaza del Mayo, we visited the former working palace of the present pope, the Cathedral. Our guide forgot to mention that we were near the place where since the 70ies the mothers demonstrate against the military regime and ask for clarity about the disappearance of their children. So Jan and I left the cathedral to see this memorable place.

For some people the highlight of the excursion was a visit to the tomb of Evita Peron. We did not like the village of grave tombs and had no patience to queue to see the tomb and to make a selfie before the tomb. We went back to our coach.

The next day we intended to visit the Nature Reserve park with Emma and Koos, not far from the ship. It was a tip from Sue Walsh, one of our lecturers. It was a good tip, however the park was closed. Near the park was a long boulevard, where you could walk and see the park and its water and we discovered a lot of birds. We went back via a nice boulevard and crossed the Square of our Queen Maxíma, where we saw a statue of Anne Frank and of Maxíma as a child. A second Maxíma statue, was not on its pedestal.. That’s what we thought. Later we discovered on Internet, that the holes in the foot of the statue were fountain holes. The fountain was not sprinkling that day


We enjoyed our walk very much and went happy aboard.

 

Montevideo (Uruguay) 31st January - 1st February

The next day we berthed in Montevideo. We were full of expectations, because we heard lot of curious facts in the lectures about the country.

Uruguay became independent in 1828 after a war between Portugal and Spain. It knew in the 20th century economic crises and military dictatorship. It is a democratic country since 1985.

Montevideo is a town of approximately 1,300,000 inhabitants and the country has about 3,500,000 in habitants. The country has a lot of immigrants from Cuba, the Dominican Republic and recent from Venezuela.

Until now we did not have much knowledge about Uruguay.
It is an amazing country. The last 20 years they have a government of the left wing. The last president refused to accept a large salary, because he did not like the idea to get more payment then a workman. The president is chosen for 5 years and cannot be re-elected, because presidents are not allowed to participate in politics.

We heard other particular facts. The country is called Latin American Holland, because marihuana is legally allowed. The government argues that the trade is more or less under control, because there is less crime now. The crime rate is one of the lowest in South America and they hardly know corruption.
The government promotes to consume healthy food and you may not find salt in the restaurants now. When you asks for it, the waiter will serve it and you will get a warning that salt is unhealthy.

The carnival is different from other South-American countries. It starts the end of January, regardless of the actual date of Carnival. There are competitions of different groups, which you may visit. There are parody groups, groups with political critic (El Candombe), groups inspired by African drums (La Murga), comedians and different groups with a lot of singers. We were lucky, we got tickets for such a Carnival competition.

The first day we did an excursion. Our guide talked very slowly, we think she has had a stroke, because she did not walk well and one leg behaved strange. In the bus she asked every individual passenger if they had questions and later she replied to all those questions. She gave us very much information.
We saw the highlights of the centre and drove out of the town and saw the beautiful beach with a lot of green bushes. It looked very attractive. Jan and I visited the Carnival museum in the afternoon. I was so amazed. The cloths looked like the dresses of the Carnival of my home region. The cloths looked like the dresses of the Carnival of my home region Bergen op Zoom. In our region we wear   very different dresses apart from the other regions in the south of the Netherlands.

We got tickets for a Carnival event in the evening and we went there with Koos and Emma.
It was so lovely. The music and the singing were very good. We did not understand the words of the parodies, but we noticed that the local Uruguay people thought it was funny and to the point.
After this nice evening we went for a drink on the ship in the Scott's bar and then it was time to go to bed.
The second day we looked for souvenirs and we had to spend the rest of our Uruguay money. We succeeded.

After these 2 lovely days, we were very excited. We were close to see the penguins in the Falklands!

Foto's - Pictures


Buenos Aires: La Boca

Buenos Aires: paleis van de president - president's palace

Buenos Aires: Plaza de Mayo (dwaze moeders - the mothers of)

Buenos Aires: operagebouw - opera building

Buenos Aires: Emma, Jan & Koos

Buenos Aires: Natuurreservaat - Nature Reserve area

Buenos Aires: Natuurreservaat - Nature Reserve area


Buenos Aires: moderne gebouwen - modern buildings

Buenos Aires, Anne Frank: standbeeld - statue

Buenos Aires: Standbeeld van Koningin Maxíma als kind - Statue of Queen Maxíma as a child

Buenos Aires by night

Montevideo: haven - port

Montevideo: centrum - centre

Montevideo: strand - beach

Montevideo Carnival museum

Montevideo Carnival museum

Montevideo Carnival museum

Montevideo Carnival museum

Montevideo Carnival museum

Montevideo El Candombe: drum and dance

Montevideo El Candombe: drums

Montevideo La Murga: zang en politieke kritiek - singers and political criticism

Mieke, Emma, Koos, Jan: in de rij voor de voorstelling - queuing before the start of the presentation

 Gewijzigd op: 15-02-21 15:22:11